Avtalsvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor, tillsammans med de villkor som följer av valda tjänster, reglerar förhållandena mellan dig och oss avseende de produkter och tjänster vi levererar till dig (”Villkoren”). Villkoren kompletterar de användarvillkor och licensvillkor som gäller mellan dig som användare av iTunes®, oss och iTunes SARL (”Apple”) (”iTunes EULA”) (se http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/se/terms.html). Dessa Villkor gäller endast mellan dig och oss och gäller inte i något avseende mellan dig och Apple.

Avtalspart är den vars Apple-ID anges på prenumerationen av tjänsten. Avtalspart och användare av iHug, dess funktioner och tjänster (”Tjänsten”), får endast vara privatperson. Villkoren gäller även för användare som Avtalspart anslutit till Tjänsten. Avtalspart och av dig anslutna användare benämns gemensamt som någon form av ”du”.
Cloud Enablers AB, och av Cloud Enablers AB utsedd samarbetspartner benämns gemensamt som någon form av ”vi”. Till undvikande av missförstånd omfattas inte Apple av ”vi” eller någon form därav.

Vår kundtjänst utgörs av den mejladress som framgår av iHugs hemsida, http://www.ihug.se/.
Kontaktuppgifter, koder, och övrig information som du upprättar benämns som ”lista över användare”. Listan över användare administreras via appen iHug.

Kunduppgifter

Samtliga kunduppgifter, och i förekommande fall personuppgifter, hanteras i enlighet med vid vi vår var tid gällande integritetspolicy (http://ihug.io/integritetspolicy/) och gällande lagstiftning. Genom att acceptera villkoren godkänner du vår integritetspolicy och vår personuppgiftsbehandling.

Vårt ansvar

Vårt ansvar är begränsat till att utföra åtgärder och förmedla mottagna signaler enligt rutinerna och villkoren för valda tjänster. Vi kan inte garantera att signaler från systemet alltid kommer fram till vår server. Nödvändig GSM­ eller internet­uppkoppling kan från tid till annan vara begränsad eller sakna täckning. Vi har ingen möjlighet att kontinuerligt övervaka signalöverföringen.

Vårt ansvar för skada som uppstår till följd av brist i produkter och tjänster som vi enligt dessa villkor är ansvariga för är begränsat till vad som följer av Apple EULA och tillämplig tvingande lagstiftning. Vårt ansvar förutsätter att levererade produkter och tjänster används på avsett sätt.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att upprätta en lista över användare och för att den är uppdaterad och korrekt. Du ansvarar för samtliga inställningar, inmatningar, ändringar och beställningar som görs via våra användarverktyg.

Förmedling av händelser via e­post och/eller notiser förutsätter att du aktiverat förmedling för händelse och användare. Du ansvarar för att dessa inställningar är uppdaterade och korrekta. Varje förändring du gör ersätter eller kompletterar tidigare inställning.

Du ansvarar för att följa upp och verifiera att funktioner beställda via användarverktygen genomförs och verifieras. Först när en händelse verifieras kan du vara säker på att den genomförts. Du ansvarar för att följa upp samtliga notifieringar och händelser.
Vid förändring av telefonilösning, bredbandsanslutning/IP­överföring eller GSM­täckning kan systemets funktion påverkas.

Du bör regelbundet kontrollera systemets kommunikation. Detta rekommenderas särskilt efter starka åskväder och efter arbete med/förändringar av telefoni, bredband eller GSM­nätet.

Du ansvarar för att dina anslutna användare är medvetna om, och godkänner, Tjänstens funktioner innefattande som, exempelvis, kamerans användning och de notifieringar som skickas via Tjänsten.

Du ansvarar för att utbilda samtliga användare som hanterar Tjänsten. Du ansvarar för att Tjänsten används på rätt sätt.

Tillåten användning

Tjänsten får endast användas för ömsesidig och medveten kommunikation mellan dig och dina anslutna användare samt för att skicka notifieringar om händelser som kan beröra den personliga säkerheten hos dina anslutna användare.

Du är skyldig att tillse, samt garanterar, att din och dina anslutna användares användning av Tjänsten sker på ett lagenligt sätt, i enlighet med dessa Villkor och iTunes EULA samt tillämplig lag.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi meddelar ändringar på vår hemsida http://www.ihug.io/.
Om du inte vill godta ändringen har du rätt att utan kostnad säga upp Tjänsten från och med att ändringen träder i kraft.
Avtalsvillkor iHug

Pris och prisändring

Efter eventuell kostnadsfri prövotid betalar du för Tjänsten genom en prenumeration via Apple App Store®. Aktuella priser framgår av Apple App Store och vår hemsida.

Vi äger rätt att justera avgiften för tjänster som löper tills vidare.
Vi informerar skriftligen på vår hemsida om ändring av avgift senast en månad innan ändringen sker. Om du inte vill godta ändringen har du rätt att utan kostnad säga upp Tjänsten från och med att ändringen träder i kraft.

Upphörande av avtal

Du kan säga upp avtalet genom att säga upp prenumerationen i Apple App Store.

Vi har rätt att upphöra med leveransen av Tjänsten om du inte uppfyller Villkoren eller iTunes EULA.

Ansvarsbegränsning

Vi ansvar inte i något fall för skada eller förlust som du eller dina anslutna användare kan drabbas av på grund av Tjänsten eller användningen av densamma. Denna ansvarsbegränsning påverkar inte det ansvar vi har enligt tvingande lagstiftning eller om vi på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet orsakar dig skada. För Tjänsten gäller även de ansvarsbegränsningar som anges av iTunes EULA.

Force Majeure

Vi är befriade från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför vår kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.
Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från vår underleverantör som orsakats av Force Majeure.

Såsom Force Majeure kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omläggningar av GSM-näten eller bredband, störningar av systemets radiotrafik mellan de olika komponenterna, störning av annan teknisk utrustning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

Kontakt

Din avtalspart för Tjänsten är Cloud Enablers AB, organisationsnummer 556957-5078, säte i Örebro. Om du har några frågor, klagomål eller synpunkter kan du kontakta oss via support@ihug.io.

Tillämplig lag m.m.

Dessa Villkor regleras av svensk rätt. Tvist angående dessa Villkor eller Tjänsten ska avgöras av svensk domstol